Vítame akékoľvek podnety na našu činnosť i webstránku. Sledujte nás aj na sociálnych sieťach.

TELEFÓN: +421 911 486 484

E-MAIL: info@askpn.sk

Otázky pre kandidátov na primátora mesta Piešťany

Otázky pre kandidátov na primátora mesta Piešťany

Asociácia športových klubov oslovila 20.10.2018 písomnou formou kandidátov na primátora nášho mesta s nasledovnými otázkami:

  1. Zaregistrovali ste vznik Asociácie športových klubov Piešťany?
  1. Aký je Váš názor na spoločnú požiadavku klubov ohľadne zvýšenia priamej dotácie na činnosť klubov (pozn.: nie na prevádzku športovísk) vo výške 2% z rozpočtu Mesta Piešťany?
  1. Ako by ste riešili problematiku podpory športu v Piešťanoch?

Do stanoveného termínu (koniec októbra) nám prišli odpovede od štyroch kandidátov a to p. Polonského, Vavríka, Chudého a Jančoviča. Ostatní nám do dnešného dňa neodpovedali. Jednotlivé odpovede publikujeme v nasledovných riadkoch.

 

Odpovede, ktoré boli poslané do stanoveného termínu

 

1. Zaregistrovali ste vznik Asociácie športových klubov Piešťany?

 

Stanislav Polonský: „Ospravedlňujem sa, ale vznik ASKP som nezaregistroval.“

 

Samuel Vavrík: „Vznik asociácie som zaregistroval a aj na základe propagácie na Facebooku som mal možno zúčastniť sa konferencie v hoteli Park, ktorá bola podľa mňa veľmi vítaná a zároveň vysiela správny signál  smerom ku kompetentným, aby sa zamysleli nad modernizáciou fungovania systému.“

 

Roman Chudý: „Áno. Vznik Asociácie športových klubov Piešťany veľmi vítam a podporujem. Myšlienka vytvorenia organizácie, ktorá zastrešuje viacero významných športových klubov na území Piešťan mi je veľmi sympatická. V prípade, že dostanem podporu od obyvateľov Piešťan v nadchádzajúcich voľbách, plánujem s AŠK a ďalšími športovými klubmi intenzívne spolupracovať.“

 

Peter Jančovič:Samozrejme že som vznik Asociácie športových klubov zaregistroval a vnímam ho veľmi pozitívne nakoľko je výborné, že v našom meste existuje zoskupenie klubov. Existencia asociácie môže zjednodušiť komunikáciu medzi vedením mesta a športovými klubmi ale predovšetkým môže zhromažďovať požiadavky, potreby a vízie športových klubov a predostierať ich na rokovanie s vedením mesta a tak vo vzájomnej spolupráci zlepšovať podporu rozvoja športu.“

 

2. Aký je Váš názor na spoločnú požiadavku klubov ohľadne zvýšenia priamej dotácie na činnosť klubov (pozn.: nie na prevádzku športovísk) vo výške 2% z rozpočtu Mesta Piešťany?

 

Stanislav Polonský: „Či  by to boli práve 2 %, to Vám teraz nepotvrdím. Ale môžem potvrdiť, že by som sa  s Vami a s predstaviteľmi klubov stretol, vašu požiadavku spoločne s vami prediskutoval a presadzoval by som ju v MsZ, tak, aby sme spolu s kolegami poslancami prijali príslušné uznesenie, na splnenie ktorého by som na MsU  osobne dohliadol.“

 

Samuel Vavrík:Na Vašu druhú otázku odpovedám, že toto si vyžaduje komunikáciu a možno aj niekoľko stretnutí, aby sa Vaša požiadavka na finančnú podporu vo výške 2% stretla s pochopením. Ja osobne by som bol za to, aby takáto podpora bola schválená a kľudne aj vyššia, avšak chcel by som to prediskutovať spoločne so zastupiteľstvom a Vami ako asociáciou. Pre mňa je dôležitý názor väčšiny a podľa toho sa budem riadiť. Šport je jedna z mojich hlavných priorít a spravím všetko pre to, aby každý klub mal podporu od mesta Piešťany. Vyrastal som v areáli PFK, kde som hrával od 7 rokov futbal a už vtedy sa prejavovali problémy ohľadne priamejšej podpory od mesta Piešťany. Šport v Piešťanoch si zaslúži viac!“

 

Roman Chudý:Som za podporu športových klubov zo strany mesta. Požiadavka športových klubov na zvýšenie financovania činnosti klubov je preto podľa mňa úplne na mieste. Hovoriť teraz však o tom, či 2% mestského rozpočtu sú veľa alebo málo sa mi zdá z mojej strany nezodpovedné. Táto problematika si vyžaduje hlbšiu odbornú diskusiu, ktorej som plne otvorený a pripravený na ňu, ale z hľadiska budúcnosti by sa podľa mňa mal cieľ 2% naplniť.“

 

Peter Jančovič:V tomto momente nie je jednoduché jasne povedať presnú čiastku, ktorá pôjde ročne do podpory športu nakoľko v priebehu rokov sa môže meniť ekonomická situácia všeobecne ako aj ekonomický stav mesta vychádzajúc z ďalších potrieb obyvateľov odhliadnuc od športu. Výška dotácie bude taktiež predmetom rokovaní medzi vedením mesta a Asociáciou športových klubov, ktorá pozná potreby športových klubov, ktoré zastrešuje. Je dôležité hľadať prijateľnú a dostatočnú mieru podpory športových klubov. V konečnom dôsledku o dotáciách bude rozhodovať mestské zastupiteľstvo. Dôležité je mať určené presné pravidlá prerozdelovania dotácií, ktoré by vychádzali zo spravodlivého systému, v čom vidím taktiež možnosti spolupráce s Asociáciou pri tvorbe a vylepšovaní takéhoto systému.“

 

3. Ako by ste riešili problematiku podpory športu v Piešťanoch?

 

Stanislav Polonský:Podporujem myšlienku a budem ju presadzovať, aby bol šport dostupný každému, kto prejaví záujem, aby mesto podporovalo cez ASKP a jednotlivé kluby piešťanské športove teamy aj individuálnych športovcov a výchovu  talentov pre slovenskú reprezentáciu. Vedenie mesta aj MsZ musí natrvalo zaradiť do svojej agendy obojstranne efektívnu komunikáciu s AŠKPN a s jednotlivými športovými klubmi. Zlepšovaním podnikateľského prostredia a zvyšovaním atraktívnosti Piešťan je predpoklad získavania vyšších príjmov do mestského rozpočtu, ktoré umožnia financovanie športu aj  všetkých ďalších infraštruktúrnych programov v meste na želateľnej úrovni.“

 

Samuel Vavrík:V prvom rade si treba sadnúť za jeden väčší stôl a nastaviť si priority. Jedna z mojich hlavných priorít je šport v meste. Určite na všetko z mestského rozpočtu peniaze nebudú, ale pri správnom určení priorít bude možné efektívne posunúť šport vpred. K tomuto je potrebná aj asociácia a ja kvitujem, že takýto koncept vznikol. Chcem vybudovať v meste podmienky, aby mali kde vyrastať športové talenty. Finančná investícia je nevyhnutná a to nielen pre chod klubov, ale hlavne pre vybudovanie zariadení, ktoré budú spĺňať štandard.“

 

Roman Chudý:Šport je dôležitou súčasťou vývoja detí a mládeže a jednou z úloh mesta je podpora mládežníckeho športu. Ak sa stanem primátorom, budem podporovať budovanie nových športovísk, ako je napríklad mestská plaváreň, tréningová hokejová hala, hádzanárska hala či rekonštrukcia futbalového štadióna. Taktiež budem presadzovať viac finančných prostriedkov na mládežnícky šport.“

 

Peter Jančovič:Podporu športu vidím v dvoch rozmeroch. Prvý rozmer je podpora športu prostredníctvom starostlivosti o jestvujúce športoviská a taktiež výstavby nových športovísk. Ten druhý rozmer je v podobe dotácií do športu, ktoré som bližšie popísal v odpovedi na predchádzajúcu otázku. Dôležité je však spomenúť, že podpora športu je významná záležitosť z hľadiska podpory zdravého životného štýlu obyvateľov mesta, výchovy detí a mládeže ako aj rozvoja športového cestovného ruchu a výchovy športových talentov.“

 

V Piešťanoch dňa 2.11.2018